REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  mellowprint.pl

 

                                                                                                                             §1


                                                                                                          Postanowienia ogólne

 
1.1
Właścicielem domeny www.mellowprint.pl, administratorem serwisu mellowprint.pl oraz stroną umowy o świadczenie usług oferowanych
w serwisie mellowprint.pl jest:

MELLOW SP. Z O.O.
adres mailowy: bok@mellowprint.pl
Drukarnia Offsetowa, 30-390 Kraków, ul. Zawiła 61
tel. +48 12 397 49 00 do 01, fax +48 12 397 49 02
Drukarnia Cyfrowa: 31-526 Kraków, ul. Kielecka 2
tel. +48 12 397 49 03, fax +48 12 397 49 04

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Numer KRS: 0000069752, REGON: 356 356 149,
NIP: 676-21-98-713 Kapitał Zakładowy: 650 000,00 PLN zwana dalej Zleceniobiorcą.


1.2
Serwis internetowy mellowprint.pl  dostępny jest pod adresem http://www.mellowprint.pl


1.3
1. Niniejszy regulamin reguluje współpracę Zleceniobiorcy z Użytkownikiem w zakresie:
- warunków korzystania z serwisu,
- zasad przyjmowania i realizacji zamówień,
- zasady zawierania umów
- zasad dotyczących przetwarzania i przechowywania danych Użytkowników,
- warunków reklamacji,
- warunków przyjmowania plików do druku,
- odpowiedzialności Mellow Sp. z o.o. jako Zleceniobiorcy i wykonawcy zamówienia.
2. Warunkiem korzystania z serwisu mellowprint.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
    Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Właściciel serwisu mellowprint.pl  nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania   
    z serwisu mellowprint.pl


1.4
Na potrzeby niniejszego regulaminu definiuje się poniższe pojęcia w następujący sposób:
serwis mellowprint.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem mellowprint.pl
Zleceniobiorca – MELLOW SP.Z O.O.
Użytkownik – podmiot, który za pomocą serwisu mellowprint.pl zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi drukowania, które Użytkownik
może zamówić za pomocą serwisu mellowprint.pl,
usługi standardowe – usługi , których warunki realizacji zostały opisane na stronach serwisu mellowprint.pl,
usługi niestandardowe – usługi, których warunki realizacji podlegają indywidualnym ustaleniom pomiędzy Zleceniobiorcą,
a Użytkownikiem,
konto – panel internetowy dostępny dla danego Użytkownika w serwisie mellowprint.pl, po przeprowadzeniu procedury rejestracji,
zgodnie z niniejszym regulaminem
korzystanie z serwisu mellowprint.pl – składanie zamówień na usługi oferowane w serwisie mellowprint.pl
dni robocze – za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
 
                                                                                                                             §2


                                                                                                     Warunki korzystania z serwisu

 

2.1
Z serwisu mellowprint.pl mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, a także osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


2.2
1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto.
2. Użytkownik, który założył konto w serwisie mellowprint.pl w sposób opisany w pkt 2.3 Regulaminu zawiera z
    Właścicielem serwisu mellowprint.pl umowę o korzystanie z konta. Umowa o korzystanie z konta zostaje     zawarta na
    czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyn. Powyższe uprawnienie do
    rozwiązania umowy o korzystanie z konta nie narusza praw i obowiązków       nabytych przez każdą ze stron przed
    jej rozwiązaniem.
3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu mellowprint.pl może pozbawić
    Użytkownika prawa do korzystania ze Serwisu mellowprint.pl lub ograniczyć dostęp      
    Użytkownika do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Użytkownik:
a) podał dane osobowe nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu mellowprint.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych
     Użytkowników Serwisu mellowprint.pl
c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
     korzystania z Internetu (netykietą).
d) pozbawienie Użytkownika dostępu do Serwisu mellowprint.pl zgodnie z ust. 3 powyżej nie ma wpływu na Zamówienia
     przez niego już złożone.
4. Użytkownik, korzystając z serwisu mellowprint.pl zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści
     obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi
     obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
b) podania przy rejestracji prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę oraz do
     ich aktualizowania w miarę potrzeby przed dokonaniem każdego zamówienia
c) do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta oraz jest zobowiązany nie udostępniać konta
     innym podmiotom.
d) korzystania z Serwisu mellowprint.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a  
     także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników Serwisu mellowprint.pl,
e) niewykorzystywania Serwisu mellowprint.pl do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu mellowprint.pl niezamówionej
     Informacji Handlowej (spamu),
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu mellowprint.pl wyłącznie dla swojego
    osobistego użytku,
g) korzystania ze Serwisu mellowprint.pl w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi
     zasadami korzystania z Internetu (netykietą).


2.3
Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie serwisu mellowprint.pl.


2.4
Założenie konta oznacza akceptację niniejszego regulaminu wraz z zasadami w nim zawartymi oraz zgodę na przetwarzanie
przez Zleceniobiorcę swoich danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.


2.5
Utrwalanie i zabezpieczanie Użytkownikowi treści zawartej umowy oraz udostępnienie Użytkownikowi jej treści
odbywa się poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej treści dokumentu
zamówienia oraz niniejszego regulaminu. Treść umów zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu będzie
dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się na konto.


2.6
Umowy z Użytkownikiem w ramach serwisu mellowprint.pl mogą być zawarte wyłącznie w języku polskim.

 

                                                                                                                              §3


                                                                                        Techniczne warunki korzystania z serwisu

 

3.1
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. instalacja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Ms Internet Explorer, Edge, Safari, Firefox lub Chrome
c. przeglądarka internetowa powinna akceptować "cookies".
 
                                                                                                                                §4


                                                                                          Zasady przetwarzania danych osobowych

 
4.1
Zleceniobiorca jest Administratorem Danych osobowych Użytkowników i zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych
przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z serwisu mellowprint.pl


4.2
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika udzielona przy rejestracji konta, lub przy składaniu zamówienia,
oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych przy wykonaniu umów pomiędzy Zleceniobiorcą a Użytkownikiem.
Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Serwisu mellowprint.pl i składanie w jego ramach zamówień.


4.3
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania
zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do indywidualnego konta danego Użytkownika.


4.4
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika (dane wprowadzone przy tworzeniu konta)
oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z umów zawartych z Użytkownikiem lub z przepisu prawa.


4.5
Dane wprowadzone przez Użytkownika przy tworzeniu konta w systemie mellowprint.pl Użytkownik może zmienić lub aktualizować
po zalogowaniu do utworzonego przez siebie konta na mellowprint.pl, a po usunięciu konta poprzez przesłanie informacji o zmienionych
lub zaktualizowanych danych na adres Zleceniobiorcy.

 
                                                                                                                               §5


                                                                                                                      Zamówienia

 

5.1
Zamówień mogą dokonywać jedynie Użytkownicy posiadający konto.


5.2
Zamówienia w serwisie mellowprint.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.


5.3
1. Przedmiotem zawarcia umowy o świadczenie usług są produkty w postaci materiałów i usług poligraficznych, których właściwości
   zostały określone przez Użytkownika podczas składania zamówienia  
2. Zamówienie danej usługi złożone przez Użytkownika za pomocą serwisu mellowprint.pl stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług
    w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Umowa o świadczenie usługi standardowej zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o akceptacji zamówienia
    wysłanej przez Zleceniobiorcę za pomocą poczty elektronicznej.
4. Informacja o akceptacji zamówienie zawiera informację o cenie za świadczenie usługi, sposobie i terminie zapłaty przez Użytkownika,
    oraz sposobie i terminie wykonania usługi przez Serwis mellowprint.pl
5. Użytkownik ma możliwość dokonania zmian we wprowadzonych przez siebie danych składających się na treść zamówienia do chwili
   wysłania zamówienia.
 

5.4
W celu złożenia zamówienia usługi standardowej, Użytkownik powinien wykonać kolejno następujące czynności:
- wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.mellowprint.pl,
- podać dane do faktury i przesyłki,
- potwierdzić prawidłowość danych podanych do oferty,
- potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
- wgrać do odpowiedniego zlecenia plik, zgodny ze specyfikacją przygotowania plików do druku obowiązującą w mellowprint.pl,
- wybrać sposób dokonania opłaty za wybraną usługę
- kliknąć przycisk „ZAMAWIAM”.


5.5
1. W przypadku usług niestandardowych, warunki realizacji usługi ustalane są indywidualnie pomiędzy Użytkownikiem,
   a Zleceniobiorcą, w szczególności za pomocą dostępnego w serwisie formularza wyceny zleceń niestandardowych oraz za pomocą
   poczty elektronicznej.
2. Użytkownik składa zamówienie na usługi niestandardowe drogą mailową na adres Zleceniobiorcy, w oparciu o warunki uzgodnione
   pomiędzy stronami, dostarczając jednocześnie Zleceniobiorcy plik zgodny ze specyfikacją przygotowania do druku obowiązującą w mellowprint.pl.
3. Umowa o świadczenie usług niestandardowych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o akceptacji
   zamówienia wysłanej przez Zleceniobiorcę za pomocą poczty elektronicznej.


5.6
Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się każdorazowo przed złożeniem zamówienia ze specyfikacją przygotowania pliku do druku
opisaną na stronach serwisumellowprint.pl i zobowiązany jest dostosować wgrywany plik do druku do wymagań zawartych w tej specyfikacji.


5.7
Po podaniu przez Użytkownika wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlona zostanie weryfikacja Zamówienia.
Weryfikacja złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:
1. określenie liczby i rodzaju zamówionych produktów
2. całkowita wartość Zamówienia (cena produktów, koszty dostawy oraz wszelkie inne, ewentualne koszty dodatkowe)
3. dane osobowe zamawiającego Użytkownika
4. forma odbioru i adres dostawy zamówionego Użytkownika,
5. dane do faktury VAT


5.8
Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, a przed jego akceptacją przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca może przeprowadzić
procedurę weryfikacji zgodności pliku wgranego przez Użytkownika z wymaganiami zawartymi w specyfikacji przygotowania pliku do druku.
W takim przypadku, Zleceniobiorca poinformuje Użytkownika o zakresie niezbędnych zmian w pliku.
Zleceniobiorca może się wstrzymać z akceptacją zamówienia do chwili otrzymania od Użytkownika poprawionego pliku.


5.9
Jeżeli Użytkownik, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zakresie niezbędnych zmian w pliku, nie dostarczy plików do druku
zgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacji, Zleceniobiorca jest uprawniony do usunięcia pliku wgranego przez Użytkownika
przy składaniu zamówienia.


5.10
1. Po otrzymaniu informacji o akceptacji zamówienia przez Zleceniobiorcę, Użytkownik, w przypadku wybrania zapłaty w trybie przedpłaty,
   zobowiązany jest dokonać niezwłocznie płatności zgodnie z treścią zamówienia.
2. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty całości wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia otrzymania informacji
   o akceptacji zamówienia, Zleceniobiorca może odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem.
3. Zleceniobiorca odstępuje od umowy za pomocą komunikatu dostępnego dla Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto,
   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
4. W przypadku, gdy Użytkownik uiścił część wynagrodzenia, jest mu ono zwracane w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy
   na rachunek bankowy z którego została dokonana  częściowa zapłata.


5.11
1. Usługi standardowe wykonywane są w terminach wskazanych na stronach serwisu mellowprint.pl, przypisanych do poszczególnych produktów
   Zleceniobiorcy, zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Użytkownika. Terminy realizacji usług niestandardowych,
   będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem.
2. Termin realizacji usług liczony jest w dniach roboczych, od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia otrzymania przez Użytkownika informacji
   o akceptacji przez Zleceniobiorcę złożonej oferty, a w przypadku, gdy Użytkownik wybrał zapłatę w trybie przedpłaty, od dnia zapłaty
   przez Użytkownika całości wynagrodzenia za daną usługę.


5.12
1. Materiały wydrukowane na zamówienie Użytkownika, będą dostarczane, na adres Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia.
2. W przypadku, gdy przed wysłaniem materiałów okaże się, że adres został wskazany błędnie, Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać się
   z dokonaniem wysyłki i wezwać Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, do podania prawidłowego adresu.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie poinformuje Zleceniobiorcy o prawidłowym adresie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
   Zleceniobiorca może zastosować procedurę opisaną w art. 5.13.


5.13
Materiały wydrukowane na zamówienie Użytkownika, dostarczony do Użytkownika na warunkach płatności "za pobraniem",
a nie podjęty w terminie, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na
„płatność przelewem" ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.


5.14
Przy odbiorze zamówionych materiałów, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonych materiałów pod względem ilości.


5.15
Zleceniobiorca informuje, iż z uwagi na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, niemożliwe zgodnie z art. 38 ustawy
z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ) jest odstąpienie Użytkownika od Umowy.
( art. 38 ustawy : . Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
   przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli,
   i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
   lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
   nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży,
   a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
   jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne
   niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
   w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
   opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
   gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
   oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
   wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
   prawa odstąpienia od umowy).


5.16
Ceny widoczne w portalu MELLOWPRINT.PL są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, chyba że opis wyraźnie definiuje cenę jako cenę Brutto.

                                                                                                                              §6


                                                                                                                       Reklamacje

 

6.1
W przypadku gdy produkty mają wadę fizyczną lub prawną Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.


6.2
Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści za pośrednictwem systemu
mellowprint.pl logując się na konto, a w przypadku zablokowania lub usunięcia konta - na adres reklamacje@mellowprint.pl, podając
numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja


6.3
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady produktu, datę nabycia produktu, datę wykrycia wady oraz określenie
żądania co do sposobu usunięcia wady.


6.4
Użytkownik powinien - o ile nie uchybia to uprawnieniom Użytkownika wynikającym z Umowy Sprzedaży lub z przepisów prawa -
- dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Serwisu mellowprint.pl bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Właścicielowi Serwisu mellowprint.pl
dokonania oględzin produktu oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenia reklamacji.


6.5
Jeżeli produkt ma wadę Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy
(żądać zwrotu pieniędzy), żądać wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad albo żądać usunięcia wady produktu.


6.6
Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Serwisu mellowprint.pl
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na produkt wolny od wad albo wadę produktu usunie.
Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Właściciela Serwisu mellowprint.pl,
albo Właściciel Serwisu mellowprint.pl nie wykonał obowiązku wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad albo nie usunął wady produktu.
Jeżeli Użytkujący jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Właściciela Serwisu mellowprint.pl usunięcia wady produktu żądać
wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad albo zamiast wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad żądać
usunięcia wady produktu, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będącego
Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez
Właściciela Serwisu mellowprint.pl. Uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.


6.7
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę Użytkownik może żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo usunięcia wady produktu.
Właściciel Serwisu mellowprint.pl zobowiązany jest wymienić wadliwy produkt na produkt wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Właściciel Serwis mellowprint.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika,
jeżeli doprowadzenie wadliwego produkt do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


6.8
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Użytkownika, Użytkownika może skorzystać z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący
Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie można
uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.


6.9
1. Reklamacje, bez względu na rodzaj zgłoszenia, będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia,
   a w przypadku reklamacji jakościowych, lub reklamacji dotyczących uszkodzenia przesyłki, od momentu dostarczenia do siedziby
   Zleceniobiorcy odpowiednio materiałów podlegających reklamacji, lub uszkodzonej przesyłki.
2. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16:00 w dniach roboczych, będą, z zastrzeżeniem ust. 1, rozpatrywane w czasie
   nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.


6.10
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub wymagają uzupełnienia dla potrzeby pełnego wyjaśnienia okoliczności
podnoszonych w reklamacji, Zleceniobiorca wystąpi do Użytkownika o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji.
Czas rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika.
 

                                                                                                                             §7


                                                                                                              Materiały do druku

 

7.1
Zleceniobiorca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Użytkownika. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne
z prawem, bądź też korzystanie z nich stanowi naruszenie prawa autorskiego lub innych praw związanych z ochroną własności intelektualnych,
Zleceniobiorca może, powziąwszy uzasadnione podejrzenie, co do zaistniałego naruszenia, odmówić drukowania takich materiałów,
na dowolnym etapie realizacji i odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem obciążając Użytkownika kosztami poniesionymi
przy realizacji zamówienia.


7.2
Zleceniobiorca nie dokonuje poprawy treści w materiałach przesłanych przez Użytkownika.


7.3
Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Zleceniobiorca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane
lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.


7.4
Zleceniobiorca nie ma obowiązku dokonywać weryfikacji plików otrzymanych od Użytkownika pod względem ich zgodności ze specyfikacją,
ani dokonywać korekty plików w tym zakresie. Wszystkie ewentualne korekty plików dokonywane przez Zleceniobiorcę są przesyłane do
Użytkownika celem akceptacji. Termin realizacji usługi w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Użytkownika akceptacji
dokonanej korekty. Przesłanie skorygowanych plików do akceptacji oraz akceptacja dokonanej korekty odbywa się za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.


7.5
Zleceniobiorca archiwizuje pliki wgrane przez Użytkownika. Pliki przesłane do zleceń mogą zostać usunięte przez Zleceniobiorcę po 30 dniach
od chwili odstąpienia od umowy przez którąś ze stron.
 

                                                                                                                                  §8


                                                                                                    Zakres odpowiedzialności serwisu

 

8.1
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
wydruk materiałów błędnie przygotowanych pod względem treści,
wydruk materiałów przygotowanych do druku niezgodnie ze specyfikacją, wady plików wynikające z nieprawidłowego przygotowania prac
do druku poligraficznego, a w szczególności: nieprawidłowych marginesów i umieszczania znaków i obiektów zbyt blisko linii cięcia,
nieprawidłowych spadów, nieprawidłowych składowych kolorów, rozbieżności kolorystycznych wynikających ze specyfiki i charakteru druku,
a w szczególności wynikających z druku w różnych technologiach (druk offsetowy / druk cyfrowy),
niewielkie różnice kolorystyczne między widokiem na monitorze a produktem końcowym, wynikające z braku standaryzacji kolorystyki,
błąd formatu netto wynoszący do 1 mm, wynikający ze specyfiki urządzeń,
opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Użytkownika,
opóźnienia w terminie realizacji wynikające z awarii maszyn i urządzeń Zleceniobiorcy, którym Zleceniobiorca nie mógł zapobiec
pomimo zachowania należytej staranności oraz opóźnienia wynikające z działania siły wyższej,
za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Użytkownika a systemem Payeeze
odstępstwa jakościowe, jeżeli przynajmniej 98% materiałów posiada parametry jakościowe mieszczące się w zakresie tolerancji
opisanym w specyfikacji dostępnej w serwisie mellowprint.pl


8.2
Dla materiałów drukowanych, może zostać wykorzystany lakier dyspersyjny odpowiednio matt przy papierach matowych
i błysk przy papierze błyszczącym, na co Użytkownicy wyrażają zgodę.
 
 

                                                                                                                                 §9


                                                                                                               Własność intelektualna

 

Zawartość serwisu mellowprint.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu mellowprint.pl
oraz treści w nim zawartych należą do przedsiębiorstwa MELLOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie logotypy,
nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami
zastrzeżonymi i należą do MELLOW Sp. z o.o. lub do ich prawnych właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie,
przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony mellowprint.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
 
 

                                                                                                                                  §10


                                                                                                              Postanowienia końcowe

 

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zleceniobiorcą a Użytkownikiem, zawartej za pomocą serwisu mellowprint.pl jest prawo polskie.
   Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Zleceniobiorcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia
   pozostają w mocy.
3. Przepisy niniejszego regulaminu  nie wprowadzają żadnych zawężających rozwiązań w stosunku do przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Zleceniobiorca informuje o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, który został zawarty w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
   o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym .
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu mellowprint.pl, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem,
   zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu mellowprint.pl
6. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu.